Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

2020-07-07
безвъзмездна финансова помощ

 

На 06.07.2020 г. фирма ФорТравълърс ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя съобразно условията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на разходите по проекта е 10 000.00 лв., като размерът на помощта възлиза на 100,00 %. От тези разходи 8500 лева са европейско, а 1500 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за за справяне с последиците от пандемията COVID-19, продължаване на оперативната дейност и стабилност на работните места.

All news

Travelling with a pet

Many people like to travel with their domesticated pet. ...read

 

Partners